Follow by Email

Ram Ram Mandali

Aplya Mahsuli Mothepanache Kahi Prashna: 1.Apan aplya kanistana kahich kalat nahi, he etarana kiti vela v kiti anandane sangto? 2.Apan etar vibhagachya mansasamor Aplya lokancha apman karnyat mothepana ka manto? 3.Etar kontyahi vibhagache lok karat naslele apmanaspad kam apan swata v aplya loka marfat kartana apli man zukavi tethe chati ka pudhe yete? 4.SDO etc padavar gelya var apnala shinge futlya sarkhe vagun apan etar vibhagachyach nahi tar aplya dept chya lokanchahi ka apman karto? 5.Aplya dept madhil Jestha/senior lokasobat kam kartana generation gap cha vichar n karta tyana ka hasto? 6.VIP na attend karnyache faltu kam fakt apanch aplya gharche karya ahe ya anandane ka karto? 7.VIP bandobastat Buke,Har,napkin, pani nahi mhanun aplya talathyala apan shiva ka deto? Yadi mothi ahe Mhanun Antim Prashna vicharto: *Protocoll madhe sampark adhikari mhanun sambhadit vibhagachya adhikaryachi order kadhleli astanahi apan sarv kam sodun divasbhar circuit house chya darat ubhe ka rahto ANI PWD EE chi Rest House chi jababdari astanahi Sandas V Camod madhe ghan ahe ki nahi he apan swata pahto KA KA KA KA??????? Maze Uttar: hi sarva changlya Mahsul Adhikareyachi lakshane ahet. Pratek jan dusryapeksha adhik changle honyacha prayatna karat ahe MHANUN...... . Kripaya tapasun paha, Charcha apekshit! Dr Vikas Naik,SDO Osmanabad.

No comments: