Follow by Email

विभागीय चौकशीसाठी यशदातील सल्लागार जोशी यांनी सुरु केला ब्लॉगशासकीय कर्मचा-यांना त्यांच्या सेवाकालात विभागीय चौकशीच्या संदर्भात, शिस्तभंग विषयक अधिकारी, अपिलीय अधिकारी, चौकशी अधिकारी, सादरकर्ता किंवा बचाव सहाय्यक यापैकी कोणती ना कोणती भूमिका पार पाडावी लागते. काही वेळा त्यांना अपचारी कर्मचारी म्हणून देखील विभागीय चौकशीला सामोरे जावे लागते. तेव्हा विभागीय चौकशीच्या संदर्भातील भारतीय राज्यघटनेतील तरतूदी, अद्यावत वर्तणूक व शिक्षा आणि अपिल नियमातील तरतूदी, शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासननिर्णय व परिपत्रके, विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका (मॅन्युअल) आणि सर्व संबंधितांना मार्गसूचना इ. अद्यावत व सर्वंकष माहिती देणारा ब्लॉग श्रीधर जोशी, भाप्रसे (नि) माजी उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांनी तयार केला आहे. तो खालील पत्त्यावर उपलब्ध आहे :

http:// departmentalinquirymarathi.blogspot.com

शासकीय कर्मचा-यांव्यतिरिक्त राज्यातील नगरपालिकांचे कर्मचारी व मुख्याधिकारी, कृषि महाविद्यालये तसेच राज्य शासनाच्या काही महामंडळांच्या कर्मचा-यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील तरतूदी लागू करण्यात आल्या असल्याने त्यांना देखील हा ब्लॉग निश्चितच उपयुक्त वाटेल. तेव्हा विभागीय चौकशीसंदर्भात या ब्लॉगचा जरूर लाभ घ्या.