Follow by Email

परिविक्षाधीन उपजिल्हाधिकारी (गट -अ) यांचेकरीता नविन 42 अधिसंख्य पदे...

राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा, 2012 अंतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या उपजिल्हाधिकारी (गट -अ) संवर्गातील 42 उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. सदर 42 उपजिल्हाधिकारी (गट -अ) पदांसाठी महसूली विभागाच्या आस्थापनेवर उपजिल्हाधिकारी (गट -अ) संवर्गात रुपये 15600-39100(ग्रेड पे रु. 5400/-) या वेतनश्रेणीतील संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदाचा कार्यभार स्विकारल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षांसाठी 42 उपजिल्हाधिकाऱ्यांची अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर आदेश पाहण्यासाठी क्लीक करा.

राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा, 2012 अंतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने उपजिल्हाधिकारी (गट -अ) संवर्गातील पदावर नियुक्तीसाठी शिफारस केलेल्या उमेदवारांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (गट -अ) मध्ये 15600-39100(ग्रेड पे रु. 5400/-) या वेतनश्रेणीत परिविक्षाधिन उपजिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती देण्यात आली असून त्यांच्या नियुक्तीचा आदेश पाहण्यासाठी क्लीक करा.

No comments: