Follow by Email

नागरी सेवा मांडळ स्थापन करण्याबाबतचे आदेश- स्थगीती

पुणे: राज्य शासन सेवेतील गट अ, गट ब व गट क मधील अधिकारी / कर्मचाऱयाांच्या पदस्थापना, बदली 
याबाबत सक्षम प्राधिकाऱयास शिफारशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्ययलयचे निर्णयानुसार   नागरी सेवा मांडळ स्थापन करण्याबाबतचे आदेश विविध  विभागानी  दि .31 जानेवारी, 2014 च्या शासन निर्णयान्वये दिले आहेत. सदर शासन निर्णयास पुढील आदेश होईपयंत  स्थगीती देण्यात आली  आहे.


No comments: