Follow by Email

मत्ता व दायित्वे प्रपत्र भरणे सक्तीचेपुणे: महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक ) नियम , 1979 च्या  नियम  19 चे  पोटनियम (1) व त्याखालील  टीप 3 अनुसार  प्रत्येक  अयिकारी/ कमणचा-याने  (गट-ड मधील  कर्मचारी  वगळता) कोणत्याही  सेवेतील/ पदावरील आपल्या  प्रथम नियुक्तीचे  वेळी व त्यानंतर  शासन विहित  करेल त्या त्या वेळी विहित नमुन्यामध्ये  आपले मत्ता व दायित्व याबाबतचे विवरण सादर करणे बंधनकारक आहे. याबाबत याच ब्लॉगवर Important Themes या सदरात तपशिलवार माहिती दिली आहे व कार्यपद्धती नमूद केली आहे.प्रल्हाद कचरे
अपर जिल्हाधिकारी

1 comment:

Anonymous said...

Sir , thank you for such wonderful informative blog . This blog gives a comprehensive collection of all important information at one place at a click of button. We wish you all the best in this endeavour , to continue to guide us and serve the department at large. Kishore More. Dy CEO , Pcntda.